Belge Sağlama Hizmetlerinin Gelişimi ve Türkiye Perspektifi

Mehmet Toplu

Öz

Bilimsel yayın artışında meydana gelen gelişmeler, enformasyon merkezlerini, kullanıcı taleplerinin karşılanmasında diğer paydaşlarıyla işbirliğine zorunlu kılmıştır. Buna bağlı olarak, kütüphanelerarası ödünç verme ve belge sağlama hizmetleri, enformasyon merkezleri için vazgeçilmez bir hizmet örgütlenmesi ola­rak ortaya çıkmıştır. Bilginin elektronik ortamda yayımı ve iletişim teknolojilerin­de meydana gelen gelişmeler, belge sağlama hizmetlerinde, enformasyon merkez­leri yanında, yayınevleri ve ilgili ticari firmaları da aktif hale getirmiştir.

Çalışma, tarihsel perspektif içerisinde, iki temel bölümde ele alınmıştır. Bi­rinci bölümde, kütüphanelerarası ödünç vermeden, belge sağlamaya bilgi erişim hizmetlerinin uluslararası düzeyde kavramsal olarak ve uygulama sürecinde na­sıl bir gelişim gösterdiği ve teknolojik gelişmelerin bu süreci nasıl etkilediği ele alınmıştır. İkinci bölümde ise, bu alanda Türkiye'de yürütülen çalışmalar genel olarak ele alındıktan sonra, ULAKBİM, Gazi, Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri Kütüphaneleri arasında oluşturulan Ortak Belge Sağlama (OBES) hizmetlerinin sonuçları ile ulusal düzeyde var olan yapısal sorunlar ve bu sorun­lara yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır.


Anahtar Kelimeler


: kütüphanelerarası ödünç verme; belge sağlama

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##