Türkiye’de Halk Kütüphanecilerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri

Şenol Karadeniz, Bülent Yılmaz

Öz

Bu çalışmada Türkiye'deki halk kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilerin hizmet içi eğitim gereksinimleri konusu irdelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amacı; Türkiye'de halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin, hizmet içi eğitime neden gereksinim duyduklarını, bu gereksinimin boyutunu, özelliklerini ve nasıl bir hizmet içi eğitim istediklerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evreni­ni, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak etkinlik gösteren halk kütüphane­lerinde, kütüphaneci, müdür yardımcısı ve müdür kadrolarında görev yapan Bil­gi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunları oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini, 243'ü kütüphaneci, 80'i müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 323 Bil­gi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu oluşturmaktadır. Çalışmada evren, 106 kü­tüphaneci, 37 müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 143 Bilgi ve Bel­ge Yönetimi Bölümü mezunu ile örneklenmiştir. Anketler, Ocak-Şubat 2008 tarih­lerinde bütün deneklere uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığın­da, araştırmaya katılan kütüphanecilerin çok büyük bir bölümünün (%89,5) hiz­met içi eğitime gereksinim duyduğu anlaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


halk kütüphanesi; kütüphaneci; hizmet içi eğitim.

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##