Kütüphanecilik ve Bilgibilim Eğitiminde Gelişmeler ve Program Değişiklikleri

Yaşar Tonta

Öz

Üniversite düzeyinde kütüphanecilik eğitimi 19. yüzyılın son çeyreğinde başla­mıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında ve özellikle 2. Dünya Savaşından sonra bu okul­ların sayısı gerek ABD’de gerekse diğer ülkelerde giderek artmıştır. Türkiye’de de üniversite düzeyinde kütüphanecilik eğitimi 1954 ’te verilmeye başlanmıştır. Bilginin bilimsel ve toplumsal yaşamda giderek önem kazanmasıyla birlikte kü­tüphanecilik daha disiplinlerarası bir bilim dalına dönüşmüş, kütüphanecilik okullarının adları verilen eğitimin kapsamını daha iyi yansıtacak şekilde “kütüp­hanecilik ve bilgibilim”, “bilgi araştırmaları”, “bilgi yönetimi” ve “bilgi” ola­rak değiştirilmiştir. Türkiye’de de 1980’lerin ikinci yarısından itibaren kütüpha­necilik bölümleri ders programlarını gözden geçirmeye ve adlarını değiştirmeye başlamışlardır. Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de kütüphanecilik ve bilgibilim eğitimini etkileyen gelişmeler ve eğitim programlarındaki değişiklikler üç döneme ayrılarak incelenmekte ve eğitim programları değiştirilirken göz önünde bulundu­rulması gereken dış ve iç etmenler tartışılmaktadır.


Anahtar Kelimeler


kütüphanecilik ve bilgibilim eğitimi; ders programlarındaki değişiklikler; Türkiye’de bilgi ve belge yönetimi eğitimi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##