Ortaokul Öğrencilerinin Bir Yıllık Z-Kütüphane Deneyimleri: Bir Durum Çalışması

Hüseyin Öztürk, Tahir Tağa

Öz

Ortaokul öğrencilerinin bir yıllık z-kütüphane deneyimlerini ortaya koymak amacıyla yapılan bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, Artvin il merkezinde bulunan Atatürk Ortaokulu oluşturmaktadır. Kütüphanenin açıldığı tarihten itibaren z-kütüphane ortamı bir yıl bolunca iki haftada bir gözlemlenmiş, bir yılın sonunda 15 öğrenci ile görüşme yapılmış, kütüphane ile ilgili dokümanlar incelenmiştir. Araştırma bulguları, öğrencilerin, genel olarak z-kütüphaneye ilişkin bir farkındalık kazandıklarını, açıldığı ilk aylarda kütüphaneye hatırı sayılır bir ilgi gösterdiklerini, kütüphaneyi temel olarak kitap ödünç alıp verme amacıyla kullandıklarını ve kütüphanenin okuma alışkanlıklarına katkı sağladığını göstermektedir. Ancak bu yararlarına karşın süreç içerisinde z-kütüphanenin yapısından kaynaklanan birtakım sorunların baş gösterdiği de araştırma bulgularından anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Z-kütüphane; okul kütüphaneleri; okuma alışkanlığı.

Referanslar

Ak, Ş. ve Çetintaş, H. B. (2015). Eğitimde zenginleştirilmiş kütüphanelerin yeri ve önemi: Ahmet Mesut Yılmaz İlkokulu zenginleştirilmiş kütüphane uygulaması. Millî Eğitim, 208, 18-32.

Akman, İ. ve Akman, N. (2017). Çocuk ve gençlerde okuma alışkanlığı sorunu: Okul kütüphanelerinin işlevselliğine bir bakış. Türk Kütüphaneciliği, 31, 281-285.

Balcı, A., Uyar, Y. ve Büyükikiz, K. K. (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları, kütüphane kullanma sıklıkları ve okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 7, 965-985.

Dökmen, Ü. (1994). Okuma becerisi, ilgisi ve alışkanlığı üzerine psiko-sosyal bir araştırma. İstanbul:Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Güney Karolina Eğitim Müdürlüğü (South Carolina Department of Education). (2012). South Carolina standards for school library resource collections. Columbia, SC: SCDE. Erişim adresi:

https://ed.sc.gov/educators/school-and-district-administrators/certified-support-specialists/librarymedia-specialists/standards-for-school-library-resource-collections/standards-for-school-libraryresource-collections-pdf/

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2011). Türkiye okuma kültürü haritası. Ankara: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.

Lance, K. ve Hofschire, L. (2012). Change in school librarian staffing linked with change in CSAP reading performance, 2005 to 2011. Denver, CO: Colorado State Library, Library Research Service.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). Öğrencilerin okuma düzeyleri. Ankara: Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2015a). Okuma kültürü ve z-kütüphane çalıştay sonuç raporu. Millî Eğitim, 208, 287-327.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2015b). Zenginleştirilmiş kütüphaneler (z-kütüphane) etki analiz araştırması: Kısa özet. Millî Eğitim, 208, 328-372.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Hakkımızda. Erişim adresi: http://z-kutuphane.meb.gov.tr/

Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Milli eğitim istatistikleri: Örgün eğitim (1. Dönem). Erişim adresi:http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/31152628_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2016_2017_1.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

T.C. Resmî Gazete (26241, 27 Temmuz 2006). Erişim adresi:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060727-1.htm

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Scholastic. (2016). School libraries works!: A compendium of research supporting the effectiveness of school libraries. Erişim adresi: http://library.dadeschools.net/promotions/School-Libraries-Work.pdf

Türkiye İstatistik Kurumu. (2017). Kütüphane istatistikleri, 2016. Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 24675. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24675

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2018.27
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##