Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreci Deneyimleri: Kavram Yanılgıları

Nermin Çakmak, Engin Baysen

Öz

Araştırmada Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü (BBY) öğrencilerinin bilgi arama süreçlerindeki kişisel deneyimlerini anlamak, süreçler ile ilgili kavram yanılgılarının olup olmadığını tespit etmek ve kavram yanılgıları var ise, ne tür kavram yanılgılarına sahip olduklarını ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Bu çerçevede, araştırmada Kuhlthau’nun altı aşamalı “Bilgi Arama Süreci (BAS)” modeli temel alınmıştır. Veriler; amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak, 13 Ankara Üniversitesi BBY öğrencisi ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi ile elde edilen bulgular sonucunda, öğrencilerin BAS’ın “konu seçimi”, “bilgi toplama”, “tamamlama” aşamaları ve “diğer” kategorisinde sınıflandırılan “araştırma yöntemlerini belirleme” ve “araştırma ödevi” ile ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bulgular kavram yanılgılarının öğrencilerin bilgi arama süreçlerini etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirmelerini engelleyebildiğini göstermiştir. Bu araştırmanın sonuçlarının kütüphanecilere, eğitimcilere ve bilgi erişim sistemi tasarımcılarına önemli bir katkı sunması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Bilgi arama süreci; kavram yanılgısı; bilgi arama deneyimleri; BBY öğrencileri; Ankara Üniversitesi.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.17
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##