Ankara’daki 6 Halk Kütüphanesinde Yenilikçi Hizmet Anlayışı: Kütüphane Personelinin Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme

Erdinç Alaca

Öz

Bu çalışma, Ankara’daki halk kütüphanesi personelinin yenilikçilik kavramına bakış açısını ve yenilikçi hizmet geliştirme yaklaşımına karşı algı ve farkındalık düzeyini ortaya koymak için gerçekleştirilmiştir. Ankara’daki halk kütüphanelerinde çalışan personelin (yönetici, kütüphaneci, memur, uzman, teknisyen, işçi vb.) tamamı araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında üç bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde, Ayaş, Güdül İlçe Halk, Cebeci, Or-An Sevgi Yılı Halk Kütüphanelerinde ve Mehmet Akif Ersoy Edebiyat Müze Kütüphanesinde görev yapmakta olan toplam 54 kütüphane personeli ankete geribildirimde bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar evrene genellenemediğinden çalışmaya geribildirimde bulunan altı kütüphane açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, çalışmaya katılan halk kütüphanesi personelinin yenilikçilik ve yenilikçi hizmetler konusunda algı ve farkındalık seviyesinin düşük olduğu, katılımcı gruplarının yenilikçiliğe ve yenilikçi hizmetlere karşı farklı bakış açılarına sahip oldukları, yenilikçilik konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda, kütüphane hizmetlerinde yenilikçilik konusunda farkındalık oluşturulması, bu farkındalığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yenilikçiliğin yazılı bir politika aracılığı ile kütüphane personeline benimsetilmesi gerektiği savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler


Halk kütüphaneleri; yenilikçilik; inovasyon; halk kütüphanelerinde yenilikçilik; yenilikçi kütüphane hizmetleri; yenilikçi kütüphane personeli.

Referanslar

Alaca, E. (2015). Halk kütüphanelerinde yenilikçi hizmet geliştirme süreci: Bartın Ulus Kültür ve Sanatevi halk kütüphanesi örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Alaca, E. ve Yılmaz, B. (2016). Belediyelerde yenilikçilik (inovasyon) kültürü. B. Yılmaz, T. Çakmak, Ş. Eroğlu (Yay. Haz.). Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu (12-14 Mayıs 2016): Bildiriler Kitabı içinde (s. 338-359). Bursa: Nilüfer Belediyesi. Erişim adresi: http://bkahs.org/index.php/bildiriler-kitabi/

Anthony, C. A. (2014). Innovation in public libraries. Erişim adresi: http://publiclibrariesonline.org/2014/02/innovation-in-public-libraries/

Ateş, M. R. (2007). İnovasyon hayat kurtarır. İstanbul: Doğan Kitap.

Bayter, M. (2008). Kütüphanelerin örgütsel davranışının gelişimi. Türk Kütüphaneciliği, 22(1), 3-24.

Bayter, M. (2012). Halk kütüphanelerinde yaratıcı faaliyetlere örnekler. B. Yılmaz (Ed.). 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri (9-12 Mayıs 2012): Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (ss. 75-78). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Büyükyıldız, F. (2014). Sınır tanımayan kütüphaneciler. Türk Kütüphaneciliği, 28(1), 69-71.

Johannsen, C. G. (2014). Innovative public library services – staff-less or staff-intensive?. Library Management, 35(6/7), 469-480. doi:10.1108/LM-01-2014-0006

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]. (2005). Oslo Kılavuzu: Yenilik verilerinin toplanması ve yorumlanması için ilkeler. Erişim adresi: http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BTYPD/kilavuzlar/Oslo_3_TR.pdf

Önal, İ. (2015) Yaratıcı kütüphanelerde yenilikçi bilgi hizmetleri. U. Al ve Z. Taşkın (Yay. haz.). Prof. Dr. İrfan Çakın’a Armağan içinde (ss. 162-174). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Rosenfeldt, D. (2009). Great public libraries of the world: A tour summary. Australasian Public Libraries and Information Services (APLIS), 22(1), 26-40. Erişim adresi: http://www.libraries.vic.gov.au/downloads/2008_Viclink_Great_Public_Libraries_of_the_Worl d_Tour/2008viclinkgreatpubliclibrariesoftheworld_115.pdf

Roughen, P. ve Solomon, P. (t. y.). Knowledge and design in the development of public library brand identity and innovation. Erişim adresi: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/meet.2011.14504801348/epdf

Sağlamtunç, T. (1987). Halk kütüphaneciliğinde gelişmeler ve Türkiye. Türk Kütüphaneciliği, 1(3), 110-124.

Yılmaz, B. (2007). Hedef gruplara yönelik yaratıcı kütüphane hizmetleri ve proje geliştirme: Halk kütüphaneleri Gaziantep, Bartın ve Antalya bölge seminerleri değerlendirme raporu. Türk Kütüphaneciliği, 21(1), 75-87.


Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tkd.2017.9
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##