Ankara’da Yayımlanan Süreli Yayınlar Kaynakçası 1923-2015 Hakkında Değerlendirme

Selahattin Öztürk

Öz

Araştırmaların kalitesi doğru bilgiye erişim ile mümkündür. Bu erişimi sağlayacak olan araçların başında ise çeşitli konularda hazırlanan kaynakçalar gelmektedir. Kaynakçalar doğru bilgiye erişim açısından ve kapsadığı veriler olabildiğince ayrıntılı, kendi içinde tutarlı ve doğru bilgilerden oluşmalıdır. Bu bakış açısı ile “Ankara’da Yayımlanan Süreli Yayınlar Kaynakçası 1923-2015” isimli eser içerisindeki bilgilerin miktarı, düzeni ve doğruluğu açısından incelenmiştir. Görülen tüm eksiklikler, birebir örneklerle açıklanmak yerine genel başlıklar altında değerlendirilmiş, değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan bu eksikliklerin doğuracağı sakıncalar ile giderilmesine yönelik kısa teklif ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır


Anahtar Kelimeler


Kaynakçalar; süreli yayın kaynakçaları; Ankara süreli yayınları; Türkiye.

Referanslar

Çolaklar, H., Güneş, G., ve Küyük, A.(2007). Ulusal tıp ve sağlık bilimlerinde dergi adı kısaltmaları: bir pilot çalışma. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 2007 5. Ulusal Sempozyum Bildirileri (ss.148-170). Yılmaz, O. (Ed.) Ankara, TÜBİTAK.

Doğan, M. C. (2008). Türkiye’de şiir dergileri şairler mezarlığı 1909-2008., Ankara: Hayal Yayınları.

Duman, H. (2000a). Başlangıcından harf devrimine kadar Osmanlı-Türk süreli yayınlar ve gazeteler bibliyografyası ve toplu kataloğu, 1828-1928 [A bibliography and union catalogue of Ottoman-Turkish serials and newspapers from beginnin to the introduction ot the modern Turkish alphabet 1828-1928, el-Bibliyucrafya ve’l-fihrisü’l-muvahhid li-sahafetü’l-Osmaniyye - Türkiyye (eldevriyat ve’l-ahaf) bime’l-bidaye ila sevreti tağyiri’l-ahref (1828-1928)].(3 cilt) Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı.

Duman, H., (2000b). Osmanlı salnameleri ve nevsalleri bibliyografyası ve toplu kataloğu [a bibliography and union catalogue of Ottoman year boks, Bibliyucrafiye ve’l-fihrisü’l-muvahhid li’l-salnamat ve’nnevsalati’l-Osmaniyye]. (2 cilt.) Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı.

Keseroğlu, H. S. (2006). Kataloglama kuralları: Anglo-Amerikan kataloglama kuralları 2. İstanbul,Mep Kitap.

Kozak, N. (2014). Türkiye akademik dergiler rehberi 2014. Ankara: Detay Yayıncılık.

Küyük, A., Şahin, D., Aydın, A. P. Boz, L. ve Afşar, S. (2007). Türkiye tıp ve sağlık bilimleri dergi rehberi 2007 [Turkish medical and health sciences periodicals directory]. Ankara: ÜNAK.

Milli Kütüphane (1987). Eski harfli Türkçe süreli yayınlar kataloğu. Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı.

Özege, M. S. (1971-1974). Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu. İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası.

Öztürk, S., (2001). Osmanlıca eğitim, çocuklar ve gençlere dair süreli yayınlar (Bir bibliyografya denemesi), Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 1. 206-223.

Öztürk S., Hacıismailoğlu, A. M., Hızarcı M. (2006). Hakkı Tarık Us Kütüphanesi kataloğu: süreli yayınlar. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü.

Öztürk, S. (2007). Türkiye tıp ve sağlık bilimleri dergi rehberi 2007 [Turkish medical and healt sciences periodicals directory 2007]. Bilgi Dünyası, 8(2), 314-325.

Öztürk S., Hacıismailoğlu, A. M., Hızarcı M (2010). Beyazıt Devlet Kütüphanesi Hakkı Tarık Us koleksiyonu süreli yayınlar kataloğu [Periodicals catalogue of the Hakkı Tarık Us collection preserved in the Beyazıt State Library}. Tokyo: Kültür ve Turizm Bakanlığı Beyazıt Devlet Kütüphanesi / Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi.

Öztürk, S. (2014). 1329/1913 Yılında yayımlanmaya başlayan Osmanlıca süreli yayınlar-İsim değiştiren gazete ve dergiler. Havadis 1913 yüz yıl önce. (ss. 9-25) İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü.

Öztürk, S. (2016). İsim değiştiren Osmanlıca gazete ve dergiler bibliyografyası. Müteferrika: Kitabiyat Dergisi. Yaz 2016/1 (49), 249-282.

Yılmaz, B. (2009). Bilgi ve belge yönetiminde (Kütüphanecilikte) etik: Kuramsal bir yaklaşım. Kamu Etiği Sempozyumu 25-26 Mayıs 2009 içinde (s. 395-404) Ankara: TODAİE.

Yılmaz, B., Avşar, N., Çakmak, T., Yazıcı, Y. (2016). Ankara’da Yayımlanan Süreli Yayınlar Kaynakçası 1923-2015. Ankara: VEKAM.


Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##