Bilgi Kaynağı Olarak Müzik Notaları ve Türkiye’deki Erişim Tercihlerine İlişkin Genel Bir Bakış

Mehmet Ali Akkaya

Öz

Günümüzde ulaşılan bilimsel yeterlilik ile yaklaşık olarak iki milyon yıllık bir geçmişi olduğu kabul edilen insanoğluna bu uzun ve zorlu süreçte eşlik eden unsurlardan biri de müziktir. İnsanoğlunun duyma ve ses çıkarma yetisinin farkına varması, aynı zamanda müziğin de başlangıcını oluşturur. Çünkü müzik; insanın sevgisini, öfkesini, heyecanını hatta inancını ve gündelik yaşamdaki yapıp etmelerine ilişkin tepkilerini ortaya koymanın doğal yöntemlerinden biri olmuştur. Müziği ve işlevini insanın evrim tarihi içinde sürdürülebilir kılan en önemli unsur ise müziği aktarılabilir bilgiye dönüştüren müzik notalarıdır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de müzik notalarının repertuvarlarda ne şekilde tutulduğunu, sınıflandırıldığını ve kullandırıldığını ortaya koyarak, Türkiye’deki repertuvar ve kütüphanelerin müzik notalarına erişim tercihlerine ilişkin genel duruma dikkat çekmektir. Belirlenen amaç doğrultusunda, ülkemizde müzik icrasına ve müzik eğitimine yön veren merkezler arasından seçilmiş 28 kurumun repertuvar/kütüphane sorumluları ile görüşmeler yapılmış ve görüşme sonuçları kurumların müzik notalarına ilişkin erişim tercihleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında varılan sonuçlar; Türkiye’de müzik notalarına erişim tercihlerinin repertuvar sorumlularının kişisel tavırları ile belirlendiği, notaların sınıflandırılması konusunda evrensel sınıflama sistemlerinin neredeyse hiç dikkate alınmadığı, en köklü kurumlarda dahi müzik notası kullandırma sürecinin “günü kurtarma” mantığı üzerinden yürütüldüğü ve kurumlar arası işbirliğinin yeterli düzeyde olmadığı şeklinde özetlenebilir.

Anahtar Kelimeler


Müzik; müzik tarihi; müzik notası; repertuvar; müzik kütüphaneciliği; kütüphane materyali; bilgiye erişim

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##