Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerindeki Zorlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Coşkun Polat

Öz

Bilgi okuryazarlığı, değişik formatlardaki bilginin bulunması, erişilmesi, değerlendirilmesi, kullanılması ve iletilmesi becerileridir. Bu becerilerin kazandırılmasında eğitim kurumları öncelikli sorumludurlar. Üniversiteler de bu becerileri öğrencilere kazandırmak için bilgi okuryazarlığı programları geliştirmelidirler. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin bilgi okuryazarlığına ilişkin konulardaki zorlanma düzeyleri araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Hacettepe Üniversitesi (HÜ) ’nde 2003-2004 öğretim yılı itibariyle yüksek lisans öğrenimlerine devam eden 262 kişiye anket uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilimesinde “t testi” ve “varyans analizi” kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Üniversiteler; Yükseköğretim; Bilgi okuryazarlığı

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##