Batı’da Aydınlanma Süreci ve Bu Süreçte Belge ve Arşivler I: Aydınlanmanın Başlangıcından Fransız Devrimi’ne

Özgür Külcü

Öz

Çalışmada genel olarak; arşivlerin toplumsal rolü, bu rolü ortaya çıkaran ve et­kileyen etkenler ve genel olarak bu rolün geçmişten günümüze değişiminde göz­lenen eğilimler yansıtılmaya çalışılmaktadır. Çalışmada çağdaş uygarlığın geli­şiminde modern kurumların ve buna bağlı ilişkilerin değişimi, belirli bir kurum ve hizmet sektörü baz alınarak değerlendirilmektedir. Çalışma, Batı’da Aydınlan ­ma Hareketi’nden, 1798 Fransız Devrimi’ne kadar olan dönemi kapsamaktadır. Çalışmada, ilgili dönemlerde gerçekleşen sosyal değişimler ve bu değişimlerde arşivlerin rolü İncelenmektedir.


Anahtar Kelimeler


Arşiv Tarihi; Arşiv Sosyolojisi; Aydınlanma ve Rönesans; Fransız Devrimi

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##