The Importance of Human Factor in Information Centers

Ayşe Üstün

Öz

Sanayi çağında önem kazanan “üretim” ya da “imalat” kavramları, günü­müzde yerini “bilgi” ve “yönetim” gibi kavramlara bırakmıştır.

Enformasyon çağında, teknoloji insanların elinden mesleğini almamış, tersine nitelikli, yetenekli ve beceri sahibi insanları gerektirmiştir. Bu dönem­de “insan” öğesini ön plana çıkaran, insanı iç yapısı ile birlikte bir bütün ola­rak ele alan yaklaşımlara ve yönetim biçimlerine önem verilmeye başlanmış­tır. Çalışanlardan daha iyi sonuç almak, bilgi, yetenek ve kapasitelerini ve­rimli olarak kullanmalarını sağlamak için çeşitli yöntemlerden yararlanıl­maktadır.


Anahtar Kelimeler


İnsan Kaynakları; Enformasyon Hizmetleri; İnsan Unsuru

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##