Ortaçağ Avrupası’nda Kent Olgusu ve Kütüpha-nelerin Toplumsallaşma Süreci

Dilek Bayır Toplu

Öz

Bu çalışmada Ortaçağ Avrupasızda kütüphanelerin toplumsallaşma süreci, kent olgusu ve düşünsel hareketlilikler bağlamında irdelenmektedir. Kentler; toplumların ekonomik temelli değişim süreçlerinin bir uzantısı olarak üre- tim-tüketim akışı içinde tüccar (burjuvazi) sınıfını yaratmıştır. Tüccarlar kendilerine surlar dışında bir mekan (yaşam alanı) seçerek günümüz top­lumbilimcileri tarafından da desteklenen, köy yaşamından farklılıklar göste­ren yeni bir yapının oluşumu ile Ortaçağ’m Feodal Rejimi içerisinde yerini almıştır. Kent kurumlarını yaratırken, kurumlar da “kent”i, “köy”den ayıran özellikleri beraberinde getirmiştir. Teknolojik gelişmeler, keşifler, sınıfsal ha­reketler, üretim-tüketim modellerindeki değişim, düşünsel hareketlilikler, Ortaçağ Avrupası’nı uzun ve zahmetli süreçlerden ve deneyimlerden sonra “Aydınlanma Dönemi”ne taşımıştır. “Aydmlanma”nın insanı, aklı ve eleştirel yaklaşımı temel aldığı düşünce yönteminde “bilgi” aklın bir ürünüdür. Bu yaklaşım bilginin içinde bulunduğu kitabın ve kütüphanelerin toplumsallaş­ma sürecini başlatmıştır. Matbaanın icadıyla başlayan kitabın evrimleşme süreci ve o dönemdeki kentsel hareketlilik, kültürler arası etkileşimi hızlan­dırarak bilginin yayımını olumlu yönde etkilemiştir. Bir anlamda bilgi top­lumsallaşırken, kütüphaneler de kentlerin sunduğu olanaklarla daha hızlı bir şekilde halkın erişebileceği, bilgilerin bulunduğu mekanlar konumuna gelmiştir. “Kent” Ortaçağ?da doğmuş ve bu uzun süreç, toplumsal yapıları et­kileyerek kütüphanelerin halka açılmasında, ücretsiz hizmet vermesinde do­laylı bir etken olmuştur.


Anahtar Kelimeler


Ortaçağ Avrupası; Kentler; Feodal Rejim; Rönesans; Reform; Hümanizm; Aydınlanma Dönemi; Kütüphaneler

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##