Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili (2000- 2010) ve Bir Atıf Analizi Çalışması

Çağıl Hale Özel, Nazmi Kozak

Öz

Belirli bir alandaki çalışmaların özelliklerini niceliksel analizlerle inceleyen bir araştırma yöntemi olan bibliyometrinin turizm alanındaki kullanımı giderek daha
fazla kabul görmektedir. Literatürde turizm pazarlaması alanının genel yapısının ve özelliklerinin bibliyometri yasaları çerçevesinde belirlenmesine yönelik kapsamlı ve güncel çalışmaların bulunmamasından hareketle gerçekleştirilen bu
çalışmanın temel amacı, 2000-2010 yılları arasında turizm pazarlaması alanında yayımlanan Türkçe makalelerin bibliyometrik özelliklerinin saptanması ve bu çalışmalarda yer alan makalelere yapılan atıfların analiz edilmesidir. Bu amaçla, ulaşılabilen 286 hakem denetimli makale bibliyometrik özellikleri açısından incelenmiş ve bu makalelerde yer alan 4048 makale atıfı üzerinden atıf analizi
çalışması yapılmıştır. İncelenen makalelerde atıf yapılan kaynak türleri arasında dergilerin ilk sırada yer alması ve yabancı kaynakların yerli kaynaklara oranla daha fazla tercih edilmesi, çalışmadan elde edilen dikkat çekici bulgular arasında yer almaktadır. Araştırma kapsamında incelenen çalışmalarda makalelere yapılan atıfların dergilere dağılımının Bradford Yasası’na uygun olduğu, yazar verimliliğinin
ise Lotka Yasası’na uygun olmadığı anlaşılmıştır. Turizm pazarlaması literatüründe yarı yaşam, yedi yıl olarak hesaplanmıştır.


Anahtar Kelimeler


bibliyometri; atıf analizi; turizm pazarlaması

Tam Metin: PDF
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##