Akademisyenlerin Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Konusunda Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Bartın Üniversitesi Uygulama Örneği

Burcu Umut Zan, Ahmet Altay, Huriye Çolaklar, Nuri Taşkın

Öz

Kurumsal açık arşiv sistemleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri tarafından üretilen entelektüel çalışmaların elektronik ortamda arşivlendiği ve herkesin serbestçe erişilebildiği platformlardır. Üniversitelerin, kurumsal açık arşiv sistemlerinin, sürekliliği için akademisyenler tarafından güncelliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu sürekliliğin sağlanmasında açık erişim ve kurumsal akademik arşiv konusunda öğretim elemanlarının bilgi ve farkındalık düzeylerinin yüksek olmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, Bartın Üniversitesiakademisyenlerininaçık erişim ve kurumsal akademik arşiv konusundaki bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek amacıyla bir eğitim gerçekleştirilmiş ve akademisyenlerin eğitim öncesi ve sonrasında bu konudaki düşüncelerinde yaşanandeğişimin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda nicel araştırma yöntemleri kullanılmış ve tek örneklem ön test son test deseni kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, akademisyenlerin açık erişim ve kurumsal açık arşivlerin etkin ve etkili kullanımı konusunda eğitimlere gereksinimduydukları belirlenmiştir. Ayrıca verilen eğitim sonrasında akademisyenlerin açık erişim ve kurumsal akademik arşivler konusundaki bilgi ve farkındalıklarında istatistiksel olarak anlamlı (pozitif)değişim gözlendiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Açık erişim; kurumsal akademik arşivler; kurumsal açık arşiv; akademisyen; dijital dönüşüm; Bartın Üniversitesi.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.779734
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##