Zenginleştirilmiş Kütüphanelerdeki Mevcut Durum ve Uygulamaların Analizi: Ankara’nın Çankaya İlçesindeki 12 Okulda Gerçekleştirilen Araştırmanın Sonuçları

Tolga Çakmak, Şahika Eroğlu

Öz

Okul kütüphaneleri, öğrencilerin, ebeveynlerin, öğretmenlerin, idarecilerin ve diğer okul personelinin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunan kütüphanelerdir. Bu kütüphaneler temel işlev olarak müfredat programını desteklemektedir. Bireylerin yaşamlarında öğrenmenin gerçekleştiği dönemlerde yer alan bu kütüphaneler güncel teknoloji ve olanakların sunulduğu, hedef kitlesinin beklentilerine ve karakteristiklerine uygun hizmetlerin ve ortamların sağlandığı yerler olarak da değer taşımaktadır. Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından koordine edilen z-kütüphane projesiyle okullardaki kütüphanelerin sosyal öğrenme ortamına dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda okul kütüphanelerinin teknolojik ve modern araçlarla donatıldığı görülmektedir. Bu çalışmada Ankara’nın Çankaya ilçesindeki okullarda bulunan z-kütüphanelerin mevcut durumlarının ve kullanımlarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç çerçevesinde Çankaya’da bulunan 12 okuldaki z-kütüphaneler analiz edilmiştir. Bir durum çalışmasının gerçekleştirildiği bu araştırma kapsamında veriler; okul müdürleri, müdür yardımcıları ve kütüphaneden sorumlu öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlemlerle toplanmıştır. Çalışma sonuçlarında analiz edilen 12 okulda z-kütüphanelerin mekânsal alan olarak standartlara uygun olmasına karşın bu durumda öğrenci sayılarına göre değişkenlik gösterebildiği, kütüphanelerin kuruluş amaçlarına uygun kullanımında projelerin, uluslararası programlara uyumluluk sürecinin, yönetici ve öğretmen farkındalığının etkili olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan okullarda bu kütüphanelerin sürdürülebilirliğine yönelik sorunların yaşandığı tespit edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise z-kütüphanelerin sürdürülebilirliği ve gelecek çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Okul kütüphaneleri; zenginleştirilmiş kütüphaneler; z-kütüphaneler; kütüphane yönetimi; kütüphane kullanımı.

Tam Metin: PDF

DOI: 10.24146/tk.635256
x
##plugins.generic.fileValidation.errorTitle##